(Ortalama okuma süresi: 25 - 50 dakika)
Kanun Adı: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
Kanun No: 197
Kabul Tarihi: 18/2/1963
Resmi Gazete Sayısı: 11342
Resmi Gazete Tarihi: 23/2/1963
BİRİNCİ BÖLÜM
Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar

Verginin Mevzuu
Madde 1-

(2348 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde)

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

(5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan bent.Yürürlük;30.06.2009)(*)

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

 

(*) Kaldırılmadan önceki şekli Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

Tanımlar
Madde 2-

(5035 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen madde. Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004)

Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1- Motorlu taşıt: Karada, havada (5897 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(2) insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onaltı oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.

13- (5897 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle kaldırılan bent.Yürürlük;30.06.2009)(3) 

14- (5897 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle kaldırılan bent.Yürürlük;30.06.2009)(4) 

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm³ cinsinden ifade olunan motor hacmidir.

16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.

19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik sicili (5897 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilen ibare.Yürürlük;30.06.2009)(5) (5897 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(6)ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.(1)

 (1)   (5035 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değişmeden önceki başlık ve madde) Tarifler
Madde 2 (2348 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiştir:
1. Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır.
2. Taksi : Taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarıdır.
3. Otomobil : Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. (Station-Wagon, Ranch-Wagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
4. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan yapılacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.
5. Arazi Taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber, bütün tekerleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.
6. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry-all, Travel-all, jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
7. (3418 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle değişen bent) Lüks Otomobil : Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.(x)
8. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir.
Motorlu Yelkenli Tekneler : Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.
9. Kayıt ve Tescil : Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.
10. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Motor Gücü : Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.
11.Yaş : Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibariyle tespit edilir.
12. Net Ağırlık : Taşıtı imal eden fabrikaca belirtilen ve uluslararası otomobil kataloglarında gösterilen ağırlıklar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit olunan ağırlıktır.
13. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Azami Kalkış Ağırlığı : Bir uçak veya helikopterin azami yakıt, yük, yolcu ve techizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde müsaade edilen ve yazılı olan azami kalkış ağırlığı olup Kg. cinsindendir.
Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer tabirler Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.
(x) (Değişmeden önceki şekli) 7. Spor ve Lüks Otomobil: Hangi otomobillerin spor veya lüks otomobil sayılacağı uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.
(2) Kaldırılmadan önceki şekli ,deniz, göl ve nehirlerde

(3) Kaldırılmadan önceki şekli 13- Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir. Motorlu yelkenli tekneler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.

(4) Kaldırılmadan önceki şekli 14- Motor gücü: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.

(5) Değiştirilmeden önceki şekli trafik (6) Kaldırılmadan önceki şekli ,belediye veya liman

Mükellef
Madde 3-

(2348 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde)

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik (*) (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009) sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

(*) Kaldırılmadan önceki şekli belediye veya liman

İstisnalar
Madde 4-

(2348 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen madde)

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a)(5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen  bent, Yürürlük: 06.06.2008) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),(1)

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar.

c) (5035 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle değişen bent. Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.(2)

d) (5020 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 26.12.2003)18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar.

(3418 sayılı kanunun 12'nci maddesiyle eklenen fıkra) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

 

(1) (5766 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),


(2) (5035 Sayılı Kanunun 22. Maddesiyle Değişmeden önceki şekli) c) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar
İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçü ve Hadleri

Vergileme Ölçü ve Hadleri
Madde 5-

(5035 Sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle değişen madde. Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004) Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

I) SAYILI TARİFE

(39 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği ile değişen tarife)(*)

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

 4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

   251 -   650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

 

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

 

(*)(Değişmeden önceki tarife)Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

I) SAYILI TARİFE

(37 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği ile değişen tarife)

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

436  

304

172

129

48

 1301 - 1600 cm³ e kadar

697

523

304

215

84

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.227

961

566

346

136

 1801 - 2000 cm³ e kadar

1.931

1.490

876

523

208

 2001 - 2500 cm³ e kadar

2.897

2.105

1.315

787

313

 2501 - 3000 cm³ e kadar

4.038

3.513

2.196

1.183

436

 3001 - 3500 cm³ e kadar

6.150

5.534

3.334

1.666

613

 3501 - 4000 cm³ e kadar

9.667

8.348

4.918

2.196

876

 4001 cm³ ve yukarısı

15.820

11.863

7.027

3.160

1.227

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

84

65

48

31

14

   251 -   650 cm³ e kadar

172

129

84

48

31

   651 -  1200 cm³ e kadar

436

260

129

84

48

  1201 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

346

172

 

 

 

(I) SAYILI TARİFE

(34 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği ile değişen tarife)

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

405,00

283,00

160,00

120,00

45,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

648,00

486,00

283,00

200,00

78,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.140,00

893,00

526,00

322,00

127,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

1.793,00

1.384,00

814,00

486,00

194,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

2.690,00

1.955,00

1.221,00

731,00

291,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

3.750,00

3.262,00

2.039,00

1.099,00

405,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

5.711,00

5.139,00

3.096,00

1.547,00

570,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

8.976,00

7.752,00

4.567,00

2.039,00

814,00

 4001 cm³ ve yukarısı

14.689,00

11.015,00

6.525,00

2.935,00

1.140,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

78,00

61,00

45,00

29,00

13,00

   251 -   650 cm³ e kadar

160,00

120,00

78,00

45,00

29,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

405,00

242,00

120,00

78,00

45,00

  1201 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

322,00

160,00

 


 

Vergileme Ölçü ve Hadleri
Madde 6-

(3088 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde)
(I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre; (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(**)  uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. (5766 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen cümle, Yürürlük: 06.06.2008)Zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için (IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

(II) SAYILI TARİFE

(39 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarife.)(*)

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

  46 kişi ve yukarısı 

2.320,00

1.935,00

1.159,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

518,00

345,00

170,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.043,00

606,00

345,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

 

(III) SAYILI TARİFE

(5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan tarife.Yürürlük;30.06.2009)

 

 

(IV) SAYILI TARİFE

(39 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarife.)

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

   20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

 

 

 

 

 


(*) (Değişmeden önceki şekli)

(II) SAYILI TARİFE

(37 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarife.)

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

523

346

172

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

697

436

260

  1901 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.315

787

346

  26 - 35  kişiye kadar

1.578

1.315

523

  36 - 45  kişiye kadar

1.755

1.490

697

  46 kişi ve yukarısı 

2.105

1.755

1.052

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

470

313

155

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

946

550

313

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.420

1.183

470

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.578

1.340

630

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

1.894

1.578

946

   20.001 kg ve yukarısı

2.369

1.894

1.102

 

(IV) SAYILI TARİFE

(37 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarife.)

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

8.787

7.027

5.270

4.216

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

13.183

10.544

7.908

6.326

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

17.577

14.062

10.544

8.436

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

21.974

17.577

13.183

10.544

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

26.369

21.094

15.820

12.654

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

30.764

24.611

18.456

14.762

   20.001 kg. ve yukarısı

35.159

28.126

21.094

16.875

 

(II) SAYILI TARİFE(*) 
 (34 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarife.)

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

486,00

322,00

160,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

648,00

405,00

242,00

  1901 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.221,00

731,00

322,00

  26 - 35  kişiye kadar

1.466,00

1.221,00

486,00

  36 - 45  kişiye kadar

1.630,00

1.384,00

648,00

  46 kişi ve yukarısı 

1.955,00

1.630,00

977,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

437,00

291,00

144,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

879,00

511,00

291,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.319,00

1.099,00

437,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.466,00

1.245,00

585,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

1.759,00

1.466,00

879,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.200,00

1.759,00

1.024,00

(5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan tarife.Yürürlük;30.06.2009)(***) 

 

(IV) SAYILI TARİFE(*)
(34 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarife) 

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

8.159,00

6.525,00

4.894,00

3.915,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

12.241,00

9.791,00

7.343,00

5.874,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

16.321,00

13.057,00

9.791,00

7.833,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

20.403,00

16.321,00

12.241,00

9.791,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

24.484,00

19.586,00

14.689,00

11.750,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

28.565,00

22.852,00

17.137,00

13.707,00

   20.001 kg. ve yukarısı

32.646,00

26.116,00

19.586,00

15.669,00
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi, Tarh, Tebliğ ve Ödeme

Mükellefiyetin başlaması:
Madde 7-

(3088 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde)

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik (*) 5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009) sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadar ki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda

ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

Nazara alınır.

 

(*) Kaldırılmadan önceki şekli liman veya belediye

Mükellefiyetin Sona Ermesi
Madde 8-

(3088 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen madde)

Motorlu taşıtların trafik (*) (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009) sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

 

(*) Kaldırılmadan önceki şekli liman veya belediye

Verginin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi
Madde 9-

(3505 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen madde)

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır. (5766 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen cümle, Yürürlük: 01.07.2008)Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir.

(5035 sayılı Kanunun 48/7-a maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004 Yürürlük: 02.01.2004)(1) Maliye Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

a) (4369 sayılı Kanunun 76'ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan bent. Yürürlük: 1.1.1999)(2)

b) (4369 sayılı Kanunun 76'ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan bent. Yürürlük: 1.1.1999)(2)            

(4369 sayılı Kanunun 76'ncı maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 1.1.1999) (I), (II) (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(6)  ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin (5035 sayılı Kanunun 48/7-a maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004 Yürürlük: 02.01.2004) yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine(3) ödenir.

(I), (II) (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(7)  ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak(5035 sayılı Kanunun 48/7-a maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004 Yürürlük: 02.01.2004) kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik(4) değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.(5)

            


(1)(Değişmeden önceki ibare)Maliye ve Gümrük Bakanlığı (2) a) (4369 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için vergi, taşıt pulu alınması suretiyle ödenir. Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. Taşıt pulları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir. b) (III)ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. (3)(Değişmeden önceki ibare) yapıldığı yerin vergi dairesine (4)(Değişmeden önceki ibare) kayıt ve tescil Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi (5) (3505 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Madde 9 - (3088 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen madde) Motorlu Taşıtlar Vergisi; a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için taşıt pulu yapıştırılması şeklinde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl süre ile muhafaza edilir. (3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle değişen paragraf) Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescillinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından, her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününden tebliğ edilmiş sayılır. (Değişmeden önceki şekli) Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde ödeme süresi geçmiş olan vergi bu işlemlerin tamamlanmasından önce ödenir. Şu kadarki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi ödenir. Vergi ödeme zamanında yurt dışında bulunan taşıtların vergileri bu durumun tevsiki kaydıyla yurda dönüşlerinde cezasız olarak ödenir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. (3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen paragraf) Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, o yıl için yıllık olarak tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsil edilir. Şu kadar ki, ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir. (3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen paragraf) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir. Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike ilişkin usul ve şartlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir. b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır. Vergi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, o yıl için yıllık olarak kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından önce tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsil edilir. Şu kadar ki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. c) Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.(6) Kaldırılmadan önceki şekli ,(III)(7) Kaldırılmadan önceki şekli ,(III)

Yetki
Madde 10-

(5035 sayılı Kanunun 49/8’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan fıkra. Geçerlilik:1.1.2004 Yürürlük:2.1.2004)(1)

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(4605 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 30.11.2000) Bakanlar Kurulu;

a) Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

b) (21.11.2003 tarih ve 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esas sayısı: 2001/36, Karar Sayısı: 2003/3, Karar Günü: 16.1.2003 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.)(2)

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.(3)

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında (5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibaresi, Yürürlük: 06.06.2008)1 Yeni Türk Lirasının(4), 5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(7) altındaki tutarlar dikkate alınmaz.(6)
 

(1)(5035 Sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli) Madde 10 (3946 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle değişen madde)Bu Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları % 70 oranında artırılmıştır.
 (2)(İptal edilmeden önceki şekli) b)Kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya,
 (3) (4605 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare: Yürürlük: 1.1.1999) EURO(x) normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir. (xx)(x) (Değişmeden önceki ibare) EURO 93
(xx) Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir (4)(5766 sayılı KAnunla değişmeden önceki şekli) (5035 Sayılı Kanunun 48/7-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004  Yürürlük:02.01.2004) 1.000.000 liranın(*),  (*) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)(4842 sayılı Kanunun 36/7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 01.01.2004) 10.000 liranın(6) (3946 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Madde 10 – (3505 sayılı Kanunun 27'nci maddesiyle değişen madde) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını, tarifeler ve tarifeler içinde yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, net ağırlıkları, istiap hadleri, motor gücü birimleri (BG) ve azamî kalkış ağırlıkları gibi unsurlar itibariyle kısmen, ayrı ayrı veya birlikte (3858 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile değişen ibare) 20 (yirmi ) katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı miktarlardan az, bu miktarların (3858 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile değişen ibare) 20 (yirmi) katından çok olmamak kaydıyla yeni vergi miktarları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetkiler taksit dönemleri itibariyle de kullanılabilir.
(Değişmeden önceki şekli) Madde 10 – (3418 sayılı Kanunun 15'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 (on) katına kadar artırmaya Bakanlar kurulu yetkilidir.(7) Kaldırılmadan önceki şekli (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise (5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibaresi, Yürürlük: 06.06.2008) 1 Yeni Kuruşun(5)(5) (5766 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)(4842 sayılı Kanunun 36/7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 01.01.2004) 10.000 liranın(*)
(*) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)(4842 sayılı Kanunun 36/7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 01.01.2004) 1.000 liranın
 

Vergiye etki eden değişiklikler
Madde 11-

(5035 Sayılı Kanunun 25’inci maddesiyle değişen başlık. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)(1)
           

Madde 11 – (3505 sayılı Kanunun 28'inci maddesiyle değişen madde) Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, (5035 Sayılı Kanunun 48/7-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004) motor silindir hacmi(2), (5035 Sayılı Kanunun 48/7-d maddesiyle değişen ibare.

Yürürlük:01.01.2005) azami toplam ağırlığı(3), 5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(6) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.

5035 Sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişen fıkra. Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004)Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.(4)(5)

 


(1) (5035 Sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişmeden önceki başlık) Vergiye Müessir Değişiklikler
(2) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) net ağırlığı,
(3) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) istiap haddi,
(4) (5035 Sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli)Takvim yılından daha yeni model taşıtların vergilendirilmesinde, içinde bulunan takvim yılının modeli esas alınır.
(5) (3505 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Madde 11 – (3088 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle değişen madde) Yıl içinde verginin artırılması veya azaltılmasını icap ettiren değişiklikler bu değişikliğin vukuunu takip eden Takvim yılı başından itibaren nazarı itibara alınır ve (III) ve (IV) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için yeni duruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ olunur.
Takvim yılı içinde yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinde nazara alınmaz.
Takvim yılından daha yeni model taşıtlar, taalluk ettiği Takvim yılındaki modele göre vergilendirilir.
(6) Kaldırılmadan önceki şekli motor gücü birimi (BG)

Madde 12-

(3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Bildirme ve Sorumluluk
Madde 13-

(2348 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen madde)

a) Trafik (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(10) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda (5035 sayılı Kanunun 48/7-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004) meydana gelen(1) değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(11) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda (5035 sayılı Kanunun 48/7-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004) meydana gelen(1) değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin (5035 sayılı Kanunun 48/7-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004) meydana geldiği(2) tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

c) (4369 sayılı Kanunun 81/F-2'nci maddesiyle değişen bent Yürürlük: 1.1.1999) Noterler, (3) trafik (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(15)  sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların her türlü satış ve devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar(4)

d) (5228 sayılı Kanunun 59/7 maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:31.7.2004) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler, (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(12) ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayeneleri yapmadan, (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(13) uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.(5)

(4369 sayılı Kanunun 82/7'nci maddesiyle değişen paragraf Yürürlük: 1.1.1999) Vergisi ödenmemiş (5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (d) bendiyle eklenen ibare, Yürürlük: 06.06.2008)veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(14) uçuşa elverişli belgesi verilemez.(6)

e) (4369 sayılı Kanunun 82/7'nci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 1.1.1999)(7)

(3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen paragraf) Yukarıda (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.(8)

(4369 sayılı Kanunun 82/7'nci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 1.1.1999)(9)

 


(1) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare) vukua gelen

(2) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare) vuku bulduğu

(3) (4369 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler

(4) (Değişmeden önceki şekli) (c) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen bent) Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.

(5) (Değişmeden önceki şekli) fenni muayene komisyonları

(6) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen paragraf) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez. Ayrıca pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği tevsik edilemeyen taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca TRT veya basın yoluyla yapılacak duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ve başkaca herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmaksızın bu taşıtlar haciz edilmiş sayılırlar. Bu suretle toplu haciz kararı alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memurlar tarafından, ilgili amme alacağının ödendiği tevsik edilinceye kadar trafikten men edilirler.

(7) e) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen bent) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabıtası veya yoklamaya yetkili memurlar tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın ön camında taşıt pulunun bulundurulmaması halinde, bu durumu belirtir her tespitte, sözkonusu taşıt puluna göre ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tespitlere istinaden tahsil edilen özel usulsüzlük cezalarının % 20'si Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına gönderilir.

(8) (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen paragraf) Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

(9) (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen paragraf) Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

(10) Kaldırılmadan önceki şekli ,belediye veya liman

(11) Kaldırılmadan önceki şekli ,belediye veya liman

(12) Kaldırılmadan önceki şekli liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları

(13) Kaldırılmadan önceki şekli denize veya

(14) Kaldırılmadan önceki şekli denize veya

(15) Kaldırılmadan önceki şekli ,belediye veya liman

Gider Kaydedilmeme Hali
Madde 14-

(3088 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen madde)

Bu Kanuna bağlı (I) (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(*) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

(*) Kaldırılmadan önceki şekli ,(III)

Madde 15-

(3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 16-

(3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

Paylar
Madde 17-

(4629 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin (c) bendi ile 1.1.2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)(1)

 
Paylar
(1)(4629 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli) Madde 17- (2380 sayılı Kanunun 3/b maddesiyle bazı hükümler kaldırıldı.) Bu Kanun gereğince alınan Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tahsil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 11 nispetinde belediyelere, % 3 nispetinde il özel idarelerine, % 19 nispetinde müşterek trafik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydolunur.
Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır.
Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hasılat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesaba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye olunur.
İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay toplanan bu paralardan;
1. Belediyelere ve il özel idarelerine ait olanları bankaca en geç ertesi ayın 15'ine kadar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre kendilerine dağıtılır.
Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin borçlarına mahsup edilmez.
2. Müşterek trafik fonuna ait olanları, mahalli idareler, Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşekkül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il özel idarelerinin bizzat başarma imkanı bulamadıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerin ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek hazırlıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler ve il özel idarelerine tahsis olunur.
Bu paralar adı geçen mahalli idarelerce hiçbir şekilde tahsis maksadı dışında kullanılamaz

Kaldırılan Hükümler
Madde 18-

6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 uncu maddesi kaldırılmıştır.

Geçmiş Yıllara Ait Vergi ve Resimler
Gecici Madde 1-

1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına devam olunur.

Gecici Madde 2-

Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kaydedilir.

Gecici Madde 3-

(3418 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle eklenen madde) Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.

Gecici Madde 4-

(5035 Sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle eklenen Geçici Madde: Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004)

3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde 2004 yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade olunur. Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.


Gecici Madde 5-

(5035 Sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle eklenen Geçici Madde: Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004)

5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellefler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.


Gecici Madde 6-

(5035 Sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle eklenen Geçici Madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 31.12.2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi)
1.500 kg'a kadar 300.000.000 200.000.000 100.000.000
1.501-3.500 kg'a kadar 750.000.000 450.000.000 200.000.000
3.501-5.000 kg'a kadar 900.000.000 750.000.000 300.000.000
5.001-10.000 kg'a kadar 1.000.000.000 850.000.000 400.000.000
10.001-20.000 kg'a kadar 1.200.000.000 1.000.000.000 600.000.000
20.001 kg ve yukarısı 1.500.000.000 1.200.000.000 700.000.000

Gecici Madde 7-

(5035 Sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle eklenen Geçici Madde Geçerlilik:01.01.2004, Yürürlük:02.01.2004)

5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Yürürlük Tarihi
Madde 19-

Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi
Madde 20-


Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account