(Ortalama okuma süresi: 19 - 37 dakika)
Kanun Adı: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
Kanun No: 7338
Kabul Tarihi: 8/6/1959
Resmi Gazete Sayısı: 10231
Resmi Gazete Tarihi: 15/6/1959

Verginin Mevzuu
Madde 1-

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

Kanunda Kullanılan Tabirler
Madde 2-

Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:

a) "Şahıs" tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmü şahısları;

b) "Mal" tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;

c) "Veraset" tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;

d) "İvazsız intikal" tabiri; hibe yoliyle veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.)

İfade eder.

Muafiyetler
Madde 3-

Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:

a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar;

b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;

c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiyetinde bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şahısların Türkiye'de bulunan mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç).

İstisnalar
Madde 4-


Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır:

a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;

b)  (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400.000.000 lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800.000.000 lirası); (Yürürlük: 6.7.1994, bu bentdeki rakamlar sırasıyla 1995 yılı için 830.000.000, 1.660.000.000 lirası, 1996 yılı için 1.655.000.000, 3.311.000.000 lirası, 1997 yılı için 2.859.000.000, 5.721.000.000 lirası, 1998 yılı için 5.157.000.000, 10.320.000.000 lirası, 1999 yılı için 9.169.000.000, 18.348.000.000 lirası, 2000 yılı için 13.946.000.000, 27.907.000.000 lirası, 2001 yılı için 21.755.000.000, 43.534.000.000 lirası, 2002 yılı için 33.328.000.000, 66.694.000.000 lirası, 2003 yılı için 52.991.000.000, 106.043.000.000 lirası, 2004 yılı için 68.093.000.000, 136.265.000.000 lirası, 2005 yılı için 75.719, 151.526 YTL, 2006 yılı için 83.139, 166.375 YTL, 2007  yılı için 89.623, 179.352 YTL, 2008 yılı için 96.075, 192.265 YTL, 2009 yılı için 107.604 TL, 215.336 TL, 2010 yılı için 109.971 TL, 220.073 TL, 2011 118.438 TL, 237.018 TL, 2012 yılı için 130,589 TL, 261,336 TL) (*)
c) Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);

ç) Bilumum sadakalar;

d) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) İvazsız suretle vaki intikallerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000, 1997 yılı için 67.000.000, 1998 yılı için 120.000.000, 1999 yılı için 213.000.000, 2000 yılı için 323.000.000, 2001 yılı için 503.000.000, 2002 yılı için 770.000.000, 2003 yılı için 1.224.000.000, 2004 yılı için 1.572.000.000, 2005 yılı için 1.748 YTL, 2006 yılı için 1.919 YTL, 2007  yılı için 2.068 YTL, 2008 yılı için 2.216 YTL, 2009 yılı için 2.481 TL, 2010 yılı için 2.535 TL, 2011 2.730 TL, 2012 yılı için 3.010 TL) (**)

e) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Para ve mal üzerine düzenlenen (5904 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009) yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin(******) 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000, 1997 yılı için 67.000.000, 1998 yılı için 120.000.000, 1999 yılı için 213.000.000, 2000 yılı için 323.000.000, 2001 yılı için 503.000.000, 2002 yılı için 770.000.000, 2003 yılı için 1.224.000.000, 2004 yılı için 1.572.000.000, 2005 yılı için 1.748 YTL, 2006 yılı için 1.919 YTL, 2007  yılı için 2.068 YTL, 2008 yılı için 2.216 YTL, 2009 yılı için 2.481 TL, 2010 yılı için 2.535 TL; 2011 2.730 TL, 2012 yılı için 3.010 TL)(***)

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;

g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malulleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paralar;

h) Harbe veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve (4369 sayılı Kanunun 81'nci maddesinin 81/N-1 maddesi uyarınca değişen ibare) eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;(****)

i) Borçlar Kanununun 242'nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;

j) (2353 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe);

k) (903 sayılı Kanunun 5/D maddesiyle eklenen bent) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.

l) (3393 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticarî plaka satışından elde edilen paralardan, ticarî plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.

m) (5226 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 27.7.2004) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

n) (5281 sayılı Kanunun 43/13-a maddesiyle teselsül ettirilen (n) bendi Geçerlilik :01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004) (5234 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük 01.01.2005) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar.

(4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen fıkra) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. (*****)


 

(*) b) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400.000.000 lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800.000.000 lirası); (Yürürlük: 6.7.1994, bu bentdeki rakamlar sırasıyla 1995 yılı için 830.000.000, 1.660.000.000 lirası, 1996 yılı için 1.655.000.000, 3.311.000.000 lirası, 1997 yılı için 2.859.000.000, 5.721.000.000 lirası, 1998 yılı için 5.157.000.000, 10.320.000.000 lirası, 1999 yılı için 9.169.000.000, 18.348.000.000 lirası, 2000 yılı için 13.946.000.000, 27.907.000.000 lirası, 2001 yılı için 21.755.000.000, 43.534.000.000 lirası, 2002 yılı için 33.328.000.000, 66.694.000.000 lirası, 2003 yılı için 52.991.000.000, 106.043.000.000 lirası, 2004 yılı için 68.093.000.000, 136.265.000.000 lirası, 2005 yılı için 75.719, 151.526 YTL. ) (x)
(x) b) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra)
Değerleri 10'ncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 5.000.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 10.000.000) Fürüğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 10.000.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 20.000.000)

(**) d) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) İvazsız suretle vaki intikallerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000, 1997 yılı için 67.000.000, 1998 yılı için 120.000.000, 1999 yılı için 213.000.000, 2000 yılı için 323.000.000, 2001 yılı için 503.000.000, 2002 yılı için 770.000.000, 2003 yılı için 1.224.000.000, 2004 yılı için 1.572.000.000, 2005 yılı için 1.748 YTL) (x)
(x) d) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra) İvazsız surette vaki intikallerin 50.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 250.000)

(***) e) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000, 1997 yılı için 67.000.000, 1998 yılı için 120.000.000, 1999 yılı için 213.000.000, 2000 yılı için 323.000.000, 2001 yılı için 503.000.000, 2002 yılı için 770.000.000, 2003 yılı için 1.224.000.000, 2004 yılı için 1.572.000.000, 2005 yılı için 1.748 YTL)(x)
(x) e) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan alelumum piyango ve kuralarda kazanılan ikramiyelerin 50.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 250.000)

(****) (Değişmeden önceki şekli) Karılarına.

(*****) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen hüküm) Bakanlar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin herbirini ayrı ayrı veya birlikte on katına kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadlerden aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.

(******) (Değişmeden önceki şekli) yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 

Verginin Mükellefi
Madde 5-

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır.

Teklif Mahalli
Madde 6-

Veraset ve İntikal Vergisi:

a) Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;

c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği;

Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

Beyanname
Madde 7-

(4369 sayılı Kanunun 71'inci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 1.8.1998) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler, iktisap ettikleri malları, (5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009)5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar(*) ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.(**)

(4369 sayılı kanunun 71'nci maddesiyle eklenen fıkra) Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (L) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler.(***)

Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malumatı ve şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili selahiyetlidir.

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) (4783 sayılı Kanunun 11/a maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003)futbol müsabakaları ve at yarışları üzerine müşterek bahis düzenleyenler(x)

(x) (4783 sayılı Kanunun 11/a maddesiyle değişmeden önceki ibare ) Spor-Toto Teşkilatı

 (**) Madde 7 _ (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle değişen fıkra) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenlerden 3 üncü maddede yazılı şahıslar ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde ikramiye kazananlar dışında kalanlar iktisap ettikleri malları, Spor Toto Teşkilatı ise ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmek mecburiyetindedir.

(***) (Değişmeden önceki şekli) (3393 sayılı kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fıkra) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları için beyanname vermezler.

Beyannamenin Verileceği Yer
Madde 8-

Beyannameler, 6'ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.

Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir.

Beyanname Verilme Müddeti
Madde 9-

Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:

1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:

a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;

b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;

c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde;

2. Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde.

Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18'inci maddeleri hükümleri mahfuzdur.

3. (4369 sayılı Kanunun 72'inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük; 1.8.1998) Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile (5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009)5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında(*), yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar.(**)

 

 

(*)(4783 sayılı Kanunun 11/b maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003)futbol müsabakalarına ve at yarışlarına(x) ait müşterek bahislerde  
(x) (4783 sayılı Kanunun 11/b maddesiyle değişmeden önceki ibare ) futbol müsabakalarına 
(**) 3. (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen bent) Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde, futbol müsabakalarının yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar.

Verginin Matrahı ve İlk Tarhiyat
Madde 10-

(1318 sayılı Kanunun 91'inci maddesiyle değişen şekli) Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. (12'nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lazım geldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır).

Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak belirtilmeyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3'üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.

a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir.

Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler.

İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.

Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme ile ilgili 2'inci bölümündeki esaslara göre tespit olunur.

b) (2591 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen bent) Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas olan değerle değerlenir.

c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir.

d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir.

e) Tahvilat; Vergi Usul Kanununun 266'ncı maddesindeki hükümlere göre değerlenir.

f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak kura göre değerlenir.

g) Haklar; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değerdir.

Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet haklarıyle imtiyazlar dahil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz.

İdare yukarıdaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir.

(2591 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi (gayrimenkuller hariç), (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin 81/N-2 maddesi ile değişen ibare) vergi ziyaı cezasının yarısı ile birlikte alınır.(*)

(2591 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Ancak, menkul mallar ile gemilere ilişkin değerlemelerde % 50'ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.

Bu madde ve geçici 1'inci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19'uncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez.
(*) (Değişmeden önceki şekli) Kusur cezalı olarak.

Değerleme Günü
Madde 11-

Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği, gündür.

Tenzil Olunabilecek Borçlar ve Masraflar
Madde 12-

İktisabedilen malların değerlerinden veya değerleri yekunundan aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek şartiyle tenzil olunur.

a) Veraset yoliyle vukubulan intikallerde murisin ihticaca salih vesaika müstenit borçları ile vergi borçları;

b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden malın aynına taalluk eden borçlarla vergi borçları (Şu kadar ki, hibe eden hibe ettiği mala taalluk eden borçları kendi üzerine almış veya öyle taahhüt etmiş ise bu borçlar nazara alınmaz);

c) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara taalluk eden borçlar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan Veraset ve İntikal Vergileri (Tevsik edilmek şartiyle);

(c) fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu kabil malların değerini geçemez).

d) Cenazenin teçhiz ve tedfini için yapılan masraflar.

İhtilaflı Borçlar
Madde 13-

Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsisleri icra dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemez. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil olunan vergilerin taalluk eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geri verilir.

(3482 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen fıkra) Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler de yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde tecil olunur. Verginin tahsili halinde gecikme zammı yüzde elli noksanı ile uygulanır.

Verginin Tarhı
Madde 14-

Vergi, mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunur.

(213 sayılı Kanunun 415'inci maddesiyle kaldırılmıştır)
Madde 15-

(213 sayılı Kanunun 415'inci maddesiyle kaldırılmıştır).

Nispetler
Madde 16-

(4369 sayılı Kanunun 73'üncü maddesiyle değişen madde; Yürürlük; 29.7.1998) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

(2012 yılı için uygulanacak tarife) (*)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 180.000 TL için
1
10
Sonra gelen 400.000 TL için
3
15
Sonra gelen 880.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.700.000 TL için
7
25
Matrahın 3.160.000 TL' yi aşan bölüm için
10
30

 

Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yeralan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.(Yürürlük;1.8.1998)

(5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009)5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile(1) gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişen ibare; Yürürlük; 01.02.2003) yüzde 10 (2) olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.(3) (4) (5)


(2011 yılı için uygulanacak tarife) (*)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 170.000 TL için
1
10
Sonra gelen 370.000 TL için
3
15
Sonra gelen 800.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.600.000 TL için
7
25
Matrahın 2.940.000 TL' yi aşan bölüm için
10
30

 

(2010 yılı için uygulanacak tarife) (*)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 160.000 TL için
1
10
Sonra gelen 350.000 TL için
3
15
Sonra gelen 770.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.500.000 TL için
7
25
Matrahın 2.780.000 TL' yi aşan bölüm için
10
30

 

 

(*)(2009 yılı için uygulanacak tarife)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 160.000 TL için
1
10
Sonra gelen 350.000 TL için
3
15
Sonra gelen 760.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.500.000 TL için
7
25
Matrahın 2.770.000 TL' yi aşan bölüm için
10
30
 

 

(2008 yılı için uygulanacak tarife) (**)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 150.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 320.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 680.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.380.000 YTL için
7
25
Matrahın 2.530.000 YTL' yi aşan bölüm için
10
30

 

 (**) (Değişmeden önceki şekli) (2007 yılı için uygulanacak tarife) (x**)

 

Matrah                   
Veraset yoluyla 
intikallerde 
vergi oranı  
    (yüzde)     
İvazsız
intikallerde
vergi oranı
(yüzde)    
İlk     140.000 YTL için    
1
10
Sonra gelen 300.000 YTL için 
3
15
Sonra gelen  640.000 YTL için  
5
20
Sonra gelen  1.290.000 YTL için     
7
25
Matrahın 2.370.000 YTL' yi aşan bölümü için
10
30


(x**) (Değişmeden önceki şekli) (2006 yılı için uygulanacak tarife) (xx**)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 130.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 280.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 600.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.200.000 YTL için
7
25
Matrahın 2.210.000 YTL' yi aşan bölüm için
10
30

(x**x) (Değişmeden önceki şekli) (2005 yılı için uygulanacak tarife)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 120.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 260.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 550.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.100.000 YTL için
7
25
Matrahın 2.030.000 YTL' yi aşan bölüm için
10
30
(1) (Değişmeden önceki şekli) (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişen ibare; Yürürlük;01.02.2003) Futbol müsabakalarına ve at yarışlarına(x) ait müşterek bahislerle 
(x) (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişmeden önceki ibare ) futbol müsabakalarına
(2) (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişmeden önceki ibare ) yüzde 20
(3) Nispetler:
Madde 16 _ (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 37'nci maddesiyle değişen madde) (97/10347 sayılı B.K.K. ile değiştirilen matrah dilim tutarları) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

Fürüğlar, eşler, ana ve baba için (Evlatlıklarla ne- sebi sahih olmayan çocukların Medeni Kanunun 257 ve 443'üncü maddele- Kardeşler, 1 ve 2'inci rine göre alacak- büyük ana, sütunlar ları miraslar bu büyük baba ve dışında gruba dahildir.) fürüğları için kalanlar için Matrah vergi nispeti yüzde vergi nispeti yüzde vergi nispeti yüzde İlk 500.000.000 lira için 4 7 10 Sonra gelen 1.000.000.000 lira için 7 10 13 Sonra gelen 1.500.000.000 lira için 10 13 16 Sonra gelen 2.000.000.000 lira için 13 16 20 Sonra gelen 2.500.000.000 lira için 16 20 25 Matrahın 7.500.000.000 lirayı aşan kısımları için 20 25 30

Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini topluca 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.
Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır.

(4) Madde 16 _ (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 37'nci maddesiyle değişen madde) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

Fürüğlar, eşler, ana ve baba için (Evlatlıklarla ne- sebi sahih olmayan çocukların Medeni Kanunun 257 ve 443'üncü maddele- Kardeşler, 1 ve 2'inci rine göre alacak- büyük ana, sütunlar ları miraslar bu büyük baba ve dışında gruba dahildir.) fürüğları için kalanlar için Matrah vergi nispeti yüzde vergi nispeti yüzde vergi nispeti yüzde İlk 50.000.000 lira için 4 7 10 Sonra gelen 100.000.000 lira için 7 10 13 Sonra gelen 150.000.000 lira için 10 13 16 Sonra gelen 200.000.000 lira için 13 16 20 Sonra gelen 250.000.000 lira için 16 20 25 Matrahın 750.000.000 lirayı aşan kısımları için 20 25 30

Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini topluca 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.
Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır.
 

(5) Madde 16 _ (Değişmeden önceki şekli) (2591 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

Fürüğlar, eşler, ana ve baba için (Evlatlıklarla ne- sebi sahih olmayan çocukların Medeni Kanunun 257 ve 443'üncü maddele- Kardeşler, 1 ve 2'inci rine göre alacak- büyük ana, sütunlar ları miraslar bu büyük baba ve dışında gruba dahildir.) fürüğları için kalanlar için Matrah vergi nispeti yüzde vergi nispeti yüzde vergi nispeti yüzde İlk 200.000 lira için 3 7 10 Sonra gelen 400.000 lira için 5 10 14 Sonra gelen 800.000 lira için 7 14 18 Sonra gelen 1.600.000 lira için 10 18 22 Sonra gelen 3.000.000 lira için 13 22 28 Sonra gelen 6.000.000 lira için 16 26 36 Matrahın 12.000.000 lirayı aşan kısımları için 20 30 44

Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır.

Vergiye Mukabil Alınacak Teminat
Madde 17-

Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren herhangi bir muamele dolayısiyle para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talebederler.

(4369 sayılı Kanunun 74'üncü maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 29.7.1998) Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde yüzde beş, ivazsız intikallerde yüzde onbeş oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin malsandığına yatırmaya ve keyfiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.(*)

(4369 sayılı Kanunun 74'üncü maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 29.7.1998) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içinde malsandığına yatırmayanlardan (Hakimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paraların % 10'u oranında ayrıca ceza tasil olunur.(**)

 

 

 

 

(*) (Değişmeden önceki şekli) Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerine, 16'ncı maddenin birinci grubunda yazılı olanların istihkaklarından yüzde on, ikinci grupta yazılı olanların istihkaklarından yüzde onbeş ve üçüncü grupta yazılı olanların istihkaklarından yüzde yirmi nispetinde vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevfikatı yapanlar tevfik ettikleri parayı en geç bir hafta zarfında bulundukları yerin malsandığına yatırmaya ve keyfiyeti mensup bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.

(**) (Değişmeden önceki şekli) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı muayyen müddet içinde malsandığına yatırmayanlardan (Hakimler hariç) tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yüzde on fazlasiyle tahsil olunur.

İhtiyat Tedbirleri
Madde 18-

Veraset ve intikal vergisi matrahına girmesi icabeden malların kaçırılacağının anlatır karinelerin bulunduğu hallerde vergi dairesince (5281 sayılı Kanunun 43/13-a maddesiyle değişen ibare Geçerlilik :01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004) Türk Medeni Kanununun 590 ıncı maddesinin 3 numaralı fıkrasına istinaden tereke defterinin yapılması istenebilir.

Ödeme Zamanı
Madde 19-5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları

(4369 sayılı Kanunun 75'inci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük; 29.7.1998) Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile (5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009)5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları(*) dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.(**)

(194 sayılı K.H.K.'nin 1'inci maddesi ve 2997 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra) Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar.

Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı kanunun 10'uncu maddesinde yazılı cinsten (Bu maddenin 5'inci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı kanunun 90'ıncı maddesinde yazılı komisyonlar tarafından aynı kanunun 91'inci maddesine göre tespit edilir.

(*) (Değişmeden önceki şekli) (4783 sayılı Kanunun 11/d maddesiyle değişen ibare Yürürlük;01.02.2003) futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait(x) müşterek bahisler  

(x)(4783 sayılı Kanunun 11/d maddesiyle değişmeden önceki ibare ) Spor- Toto Teşkilatınca futbol müsabakalarına ait

(**) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen fıkra) Veraset ve İntikal Vergisi Tahakkukundan itibaren (5) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (Spor Toto Teşkilatınca futbol müsabakalarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.

Mükellefiyetin Başlangıcı
Madde 20-

Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti:

a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;
b) Verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte;

c) Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte;

başlar.

Gaibin Zuhuru
Madde 21-

a) Gaip mirasçının zuhuru:

Gaip mirasçının zuhuru dolayısiyle evvelce tahakkuk eden Veraset ve İntikal Vergisinin tadili icabettiği takdirde zuhur eden mirasçının vereceği beyannameye veya vergi dairesince yapılacak idare tahkikata göre sabit olacak matrah üzerinden vergi düzeltilir.

b) Gaip murisin zuhuru:

Gaip muris zuhur ettiği takdirde nüfustaki ölüm kaybının terkinini müteakip, evvelce alınmış olan vergiler talep üzerine mükellefe geri verilir.

Mirasçılıkları Hükmen Sabit Olanlar
Madde 22-

Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden başka bir şahsa ait olduğu mahkeme karariyle sabit olur ve ilamın katileşmesinden sonra bir sene içinde müracaat edilirse fazla alınan vergi, verene iade ve hakiki mükelleften tahsil olunur.

Bankalardaki Kiralık Kasalar Muhteviyatının Tespiti
Madde 23-

Bankalar nezdindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) vergi dairesinin selahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler.

Kaldırılan Kanunlar ve Hükümler
Madde 24-

Aşağıda yazılı kanunlar ve hükümler kaldırılmıştır:

a) 797, 1836, 4509 ve 5381 numaralı kanunlar.

b) 4040 numaralı Kanunun 30'uncu maddesiyle Tapu Harçları Kanununa ek 5625 numaralı Kanunun 1'inci maddesinin bu kanuna uymıyan hükümleri.

Kaldırılan Kanunlar ve Hükümler
Muvakkat Madde 1-

(188 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle kaldırılmıştır).

Kaldırılan Kanunlar ve Hükümler
Muvakkat Madde 2-

1.3.1957 tarihinden sonra vaki olan ölüm ve intikaller dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun hükümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere ret ve iade olunur. Noksanı aranmaz.

Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilaflı bulunan vergilerle İtiraz ve Temyiz Komisyonları ve Devlet Şurası kararlarına iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şamildir.

1.3.1957 tarihinden sonra vuku bulduğu halde bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar vergilendirme muameleleri henüz ikmal edilmemiş olan ölüm ve intikal hadiseleri hakkında da işbu kanun hükümleri tatbik olunur.

Kaldırılan Kanunlar ve Hükümler
Gecici Madde 3-

(1318 sayılı Kanunun 93'üncü maddesiyle eklenen madde) (3520 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle Geçici Madde 3 olmuştur.)(*) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, mükelleflerce beyan edilmiş değerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk edilmiş malların değerleri dahil) kısmen veya tamamen teşekkül etmiş matrahlar üzerinden vergi yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tarh olunur.

Tarh olunan bu vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerleri üzerinden cezasız olarak ikmal edilir.

(*) (Değişmeden önceki şekli) Geçici Madde 1.

Kaldırılan Kanunlar ve Hükümler
Madde 25-

Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

Kaldırılan Kanunlar ve Hükümler
Madde 26-

Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account