(Ortalama okuma süresi: 20 - 39 dakika)
Kanun Adı: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
Kanun No: 2464
Kabul Tarihi: 26/5/1981
Resmi Gazete Sayısı: 17354
Resmi Gazete Tarihi: 29/5/1981


Meslek Vergisi
Madde 1-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 2-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 3-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 4-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 5-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 6-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 7-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 8-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 9-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 10-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 11-

(3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

İlan ve Reklam Vergisi Konu:
Madde 12-

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve Sorumlu
Madde 13-

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

İstisna ve Muaflıklar
Madde 14-


Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.

1. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,

2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,

3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dışkapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,

4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,

5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)

6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,

7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,

8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,

9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,

10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.

Tarife ve Nispet
Madde 15-

İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.
(5281 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle artırılan miktarlar (Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)

 

Verginin miktarı

(YTL)

   
En az
En çok
1.Dükkan, ticari ve sınai müessese ve    serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere    asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve    resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların    beher metrekaresinden yıllık olarak :
 
20
100
2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya    dışına konulan ilan ve reklamların beher    metrekaresinden yıllık olarak :
 
8
40
3.Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine    gerilen, binaların cephe ve yanlarına    asılan bez veya sair maddeler    vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki    ilan ve reklamların metrekaresinden    haftalık olarak :
 
2
10
4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve    reklamlardan her metrekare için yıllık    olarak :
 
30
150
5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,    katalog, duvar ve cep takvimleri,    biblolar veya benzerlerinin her biri için :
 
0,01
0,25
6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin    beherinin metrekaresinden :
 
0,02
0,50

Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır.

d) Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4'üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3'üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alnır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

e) Vergi tarifesinin 5 ve 6'ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

 

Verginin Tarhı ve Ödenmesi
Madde 16-

Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.

İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4'üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.

Eğlence Vergisi Konu:
Madde 17-

Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.

Mükellef
Madde 18-

Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.

İstisna ve Muaflıklar
Madde 19-

Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:

1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler.

2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.

4. (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması.(1)

5. (3048 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.

 

(1) Değişmeden önceki şekli; "Spor-Toto oynanması."

 

Matrah
Madde 20-

1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)

2. (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar.(1)

3. (3048 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen şekli) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

 

(1)  Değişmeden önceki şekli; "Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat."

 Nispet ve Miktar
Madde 21-

Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır. (Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004)

 

Verginin

 

 

 

Nispeti

 

 

%-

I - Biletle Girilen Yerlerde :

 

 

   1. Yerli film göstermelerinden

 

20 (10)

   2. Yabancı film göstermelerinden

 

50 (10)

   3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan

 

5 (0)

   4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden

 

10

   5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden

 

20

 

 

 

II - (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) Müşterek Bahislerde(1)

 

 

5

 

 

 

 

III - (Değişik: 30/12/2004-5281/17 md.) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük YTL)(2)

 

5

100

 

(Ek ikinci fıkra: 21/2/2001 - 4629/6 md.; Değişik: 3/3/2004 - 5101/2 md.) (I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak biletler kullanılmadan önce(3) mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Ödemenin yapıldığına dair banka dekontunun ibrazı üzerine belediye tarafından biletlere özel damga konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yerlerde toplanan meblağın % 75'i Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına, % 25'i ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar aktarılır. (Ek cümle: 30/12/2004-5281/17 md.) Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

(1) Değişmeden önceki şekli; "Müşterek Bahislerde: 20"

(2) Değişmeden önceki şekli; "Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük TL 1.000-20.000"

(3) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, "her ayın onbeşinci günü akşamına kadar" ibaresi, "biletler kullanılmadan önce" ibaresi olarak değiştirilmiştir.

Verginin Ödenmesi
Madde 22-

1. Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir.
Genel ve Katma Bütçeli idarelerle İl Özel İdareleri ve Köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, atyarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir.
2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.
3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.

Akaryakıt Tüketim Vergisi
Madde 23-

(3074 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 24-

(3074 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 25-

(3074 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 26-

(3074 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 27-

(3074 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

Madde 28-

(3074 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)

1. Haberleşme Vergisi Konu :
Madde 29-

(3239 sayılı kanunun 119'uncu maddesiyle değişen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

Mükellef
Madde 30-

Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.

Matrah
Madde 31-

Haberleşme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

Nispet
Madde 32-

(3517 sayılı kanunun 5'inci maddesiyle belirlenen nispet) Haberleşme Vergisinin nispeti yüzde 1'dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi alınmaz.

Beyan ve Ödeme
Madde 33-

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde tediye edilir.

Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tayin ve tespit olunur.

2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Konu:
Madde 34-

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

Mükellef ve Sorumlu
Madde 35-

Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

(Değişik;09/07/2008-5784/14 md.) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş öder.(1)

 

(1) Degişmeden önceki şekli; Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

İstisnalar
Madde 36-


Aşağıda yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır.

1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında.

2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda,

4. Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde.

Matrah
Madde 37-

(Değişik;09/07/2008-5784/15 md.) Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dahil edilmez.(1)

 

(1) Degişmeden önceki şekli; Verginin matrahı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

Nispet
Madde 38-

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,

b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektiriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5,

c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5,

Beyan ve Ödeme
Madde 39-

(Değişik: 09/07/2008-5784/16 md.) Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını[1] dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır.


[1] Elektrik ve havagazını

3. Yangın Sigortası Vergisi Konu:
Madde 40-

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.

Mükellef
Madde 41-

Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftirler.

Matrah
Madde 42-

Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır.

Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, iptalin vukubulduğu döneme ait matrahtan indirebilirler.

Nispet
Madde 43-

Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10'dur.

Beyan ve Ödeme
Madde 44-

Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.

Beyannamelerin şekil ve muhtevası Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.

Çevre Temizlik Vergisi
Mukerrer Madde 44-

 
(5035 Sayılı Kanunun 41 inci Maddesiyle Değişen Mükerrer Madde. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir.

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.

(5281 Sayılı Kanunun 18'nci maddesiyle değiştirilen fıkra miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr (40 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2012 tarihinden itibaren 23 Kr) , diğer yerlerde 12 YKr (40 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2012 tarihinden itibaren 18 Kr) olarak hesaplanır.

(5281 Sayılı Kanunun 18'nci maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.


(40 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar) 
Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Yıllık Vergi Tutarları (TL)(*)

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.200

1.700

1.400

1.100

900

2. Grup

1.400

 1.050

  800

660

550

3. Grup

  900

  700

 550

440

350

4. Grup

  440

  350

  260

220

170

5. Grup

  260

  220

  150

140

 110

6. Grup

  140

  110

    77

 65

  47

7. Grup

   47

    38

    26

  23

  18

(40 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar)
Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.750

2.125

1.750

1.375

1.125

2. Grup

1.750

1.312

 1.000

 825

687

3. Grup

  1.125

  875

  687

  550

437

4. Grup

  550

 437

  325

  275

212

5. Grup

  325

 275

  187

 175

137

6. Grup

  175

137

    96

    81

58

7. Grup

    58

   47

    32

    28

 22

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.

Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyük şehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır.

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.

Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.

Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.


(*) Değişmeden önceki şekli)
Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Yıllık Vergi Tutarları (YTL)(*) 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.000

1.600

1.290

1.000

850

2. Grup

1.290

960

750

600

500

3. Grup

850

640

500

400

320

4. Grup

400

320

240

200

160

5. Grup

240

200

140

129

100

6. Grup

129

100

70

59

43

7. Grup

43

35

24

21

17

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.500

2.000

1.612

1.250

1.062

2. Grup

1.612

1.200

937

750

625

3. Grup

1.062

800

625

500

400

4. Grup

500

400

300

250

200

5. Grup

300

250

175

161

125

6. Grup

161

125

87

73

53

7. Grup

53

43

30

26

21

Temizleme ve Aydınlatma Harcı
Madde 45-

(3239 sayılı Kanunun 142'nci maddesiyle madde kaldırılmıştır.)

Madde 46-

(3239 sayılı Kanunun 142'nci maddesiyle madde kaldırılmıştır.)

Madde 47-

(3239 sayılı Kanunun 142'nci maddesiyle madde kaldırılmıştır.)

Madde 48-

(3239 sayılı Kanunun 142'nci maddesiyle madde kaldırılmıştır.)

Madde 49-

(3239 sayılı Kanunun 142'nci maddesiyle madde kaldırılmıştır.)

Madde 50-

(3239 sayılı Kanunun 142'nci maddesiyle madde kaldırılmıştır.)

Madde 51-

(3239 sayılı Kanunun 142'nci maddesiyle madde kaldırılmıştır.)

Konu
Madde 52-

Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:

1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,

2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,

3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motorsikletler hariç),

Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.

(5101 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:12.03.2004)5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin verilmez.

Mükellef
Madde 53-

İşgal Harcını, işgalı harca tabi yerleri 52'nci maddede yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.

İstisnalar
Madde 54-

Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri İşgal Harcından müstesnadır.

1. Genel ve Katma Bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,

2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri.

Matrah
Madde 55-

İşgal Harcının matrahı 52'nci maddenin 1 ve 2'nci bentlerinde yazılı işgallerde, işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, 3'üncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedidir.

Harcın Tarifesi
Madde 56-

 
İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.
(5281 Sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)

Harcın Tutarı (YTL)
 
En az
En çok

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde:

                                                                              

0,5
2,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

    a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına:                             
0,5
2,5

    b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına: 

                              

1
5

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;

    a) Her taşıttan beher saat için:                                                   
0,25
1,25

    b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için:  
0,5
2,5

Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır.

Harcın Ödenmesi
Madde 57-

İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Konu:
Madde 58-

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

Mükellef
Madde 59-

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir.

Harcın Tarifesi
Madde 60-

(5281 Sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değiştirilen madde Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 YTL'den az; 800 YTL'den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.

Mükellefiyet Dönemi ve Harcın Ödenmesi
Madde 61-

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.

Adi Ortaklıklarda Harcın Muhatabı
Madde 62-

Adi ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

Kaynak Suları Harcı Konu:
Madde 63-

Özel kaplara doldurup satılacak olan kaynak sularının (5281 Sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004) (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.

Mükellef
Madde 64-

Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.

Tarife
Madde 65-

 
Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır:
(5281 Sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)

 
Harcın Tutarı (YTL)
 
En az
En çok

1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (kap başına)
0,01
0,03

1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre)
0,005
0,015

Harcın Ödenmesi
Madde 66-

Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz.

Tellallık Harcı Konu:
Madde 67-

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

Mükellef
Madde 68-

Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler.

Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.

Matrah
Madde 69-

Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.

Nispet
Madde 70-

Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. (5281 Sayılı Kanunun 22'inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004) 100 Yeni Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.

Harcın Ödenmesi
Madde 71-

Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı Konu:
Madde 72-

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlemesi, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.
(3239 sayılı Kanunun 120'nci maddesiyle eklenen fıkra) 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmî ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.

Mükellef
Madde 73-

Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.

Tarife
Madde 74-

Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır.
(5281 Sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)
Harcın Tutarı (YTL)      En az  En çok Hayvanın cinsi: Küçükbaş   1  3 Büyükbaş   2,5  7,5

Harcın Ödenmesi
Madde 75-

Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Konu:
Madde 76-

Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ve ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.

Harcın Tarifesi
Madde 77-

Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır.
(5281 Sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)
Harcın Tutarı (YTL) En az En çok 
a) Tartı ağırlıklarının herbirinden 0,5  1,5 
b) Uzunluk ölçülerinin herbirinden 0,5 1,5 
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin herbirinden 1	 3 
d) El terazilerinden 2 6 
e) Normal masa terazilerinden   3  9 
f) Otomatik (İbreli) terazilerden  4 12 
g) Elektronik terazilerden 5 15 
h) Kantar ve basküllerden	10 30 

Harcın Ödeme Şekli
Madde 78-

Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.

Bina İnşaat Harcı Konu, Vergiyi Doğuran Olay
Ek Madde 1-

(2589 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.

Konut veya işyerlerinin kullanış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine ve harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.

İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.

Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.

Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda, tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

İstisnalar
Ek Madde 2-

(Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

c) (Değişik: 1/6/2007-5679/1 md.) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,[1]

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vukubulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.

 


[1] Değişmeden önceki şekli; "Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı,"

 

 

Mükellef
Ek Madde 3-

(2589 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen madde) Bina İnşaat Harcını inşaat, ilave tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder.

İnşaata ruhsatsız başlanılmasında mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır.

Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.

Matrah
Ek Madde 4-

(2589 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen madde) Bina İnşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının yüzölçümleridir.

Konut inşaatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dahil edilir.

İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir.

Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.

Harcın Ödenmesi ve Yeri
Ek Madde 5-

(2589 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen madde) Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenir.

İnşaatın kısmen veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.

Tarife

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account